Teaching Staff

 1. Sri K. UMA MAHESWAR SARMA, M.Sc.,M.Phil.
  HOD
 2. Sri S.SAMBA MURTHY RAJU, M.Sc. B.Ed.,
  Lecturer in PG Chemistry
 3. Smt. U.VIDYAMANI, M.Sc.,B.Ed.,
  Lecturer in PG Chemistry
 4. Kum. B.BHAVANI, M.Sc.
  Lecturer in PG Chemistry
Block

Enter content here...


Send